Arbeidsgiver

Det å redusere sykefraværet har vært et definert innsatsområde siden 2017, hvor man i påfølgende år har hatt en reduksjon i fraværet. I 2020 har det igjen økt til nivå med det vi hadde i 2017. Man kan spekulere i årsak til dette – men det er en kjent sak at det man gir oppmerksomhet gir effekt. Med håndtering av pandemi og påfølgende utfordringer, kan dette være noe av forklaringen. Basert på manuell rapportering skyldes 0,7% av det totale fraværet på 8,9% i 2020 Coronarelatert fravær.

Årsregnskapet

Randaberg kommune har levert et tjenestetilbud med god kvalitet i et utfordrende år – omtrent som budsjettert.

Netto driftsresultat er negativt kr 1,9 mill., noe som er -0,2 prosent av driftsinntektene. Dette er kr 0,9 mill. lavere enn justert budsjett for 2020 viser et negativt netto driftsresultat på kr 1,0 mill., eller -0,1 prosent av driftsinntektene. Vedtatt mål for Randaberg kommune er et netto driftsresultat mellom én og fire prosent av driftsinntektene. For å nå dette målet måtte Randaberg kommune hatt et positivt netto driftsresultat mellom kr 7 og 28 mill.

Et høyt investeringsnivå de siste årene har gitt kommunen en god ramme for å drive et effektivt tjenestetilbud med høy kvalitet. Det har også gitt kommunen høy gjeld, og derfor også høye avdrags- og renteutgifter. Samlet sett har ikke kommunen et driftsnivå som skiller seg veldig mye ut fra sammenlignbare kommunener. På enkelte funksjoner har vi høye kostnader, på andre er vi mer kostnadseffektive. Vi ligger samlet sett litt over snittet, og det i hovedsak dette, sammen med høye avdrag og renteutgifter, som gjør at vi har et lavt netto driftsresultat.

Som innledning til budsjettprosessen for 2022-2025 må vi finne handlingsrom til å drive mer effektivt i nye bygg med høy kvalitet, dersom vi skal ha som mål å ha et øknomisk resultat som er bærekraftig over tid.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i Randaberg kommune 2020, -0,2 prosent. Under ser du en visualisering av dette måltallet sett opp mot de siste fire årene, vår målsetning, og våre nabokommuner.

Under ser du en visualisering som tydelig viser Randaberg kommunes høye netto lånegjeld, sett i forhold til våre nabokommuner.

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I langsiktig gjeld i denne sammenhengen inngår ikke pensjonsforpliktelser. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån. Under ser du en visualisering som tydelig viser Randaberg kommunes høye gjeldsnivå, sett i forhold til våre nabokommuner. Måltallet på kr 90 000 netto låneegjeld uten vår andel av lån i IKSer, mens i tallstørrelsen fra KOSTRA er de inkludert. Dersom en korrigerer for dette er netto lånegjeld per innbygger like i underkant av 90 000.

Investeringene utgjør 19 prosent av driftsinntektene. I visualiseringen under ser du en fremstilling av bruttoinvesteringer i prosent av driftsinntektene de siste fem år for Randaberg og nabokomuner.

Covid-19