Handlings- og økonomiplan 2022-2025

RK100-print_logo-ligg-farge.png

SAMMEN I HUNDRE ÅR

Handlings- og økonomiplanen er et verktøy for å sikre at Randaberg kommunes utvikling de neste fire årene er i tråd med målene vi har satt oss i kommuneplanen, våre økonomiske rammebetingelser og utviklingen i samfunnet.

Bla deg nedover i planen for å få en kjapp oversikt, eller velg en av perspektivene under for å sette deg dypere inn i planen.

Fire perspektiver

Her kan du lese Handlings- og økonomiplanen fra et innbyggerperspektiv, fordelt på tjenestene kommunen leverer og de forutsetningen de demografiske endringene legger for oss. De fleste kommuner skor seg nå for de endringene som kommer med en aldrende befolkning. Randaberg kommune har gjort de kloke investeringer for å imøtekomme endringene som mange andre kommuner må gjøre de nærmeste årene. Dette gjør at vi kan holde et relativt lavt investeringsnivå, selv om tjenestebehovet øker betraktelig.

I tråd med ny kommunelov sikrer kommunedirektøren at Handling- og økonomiplan bindes sammen med kommuneplanen. Det er tatt utgangspunkt i våre tre hovedmål, og tilhørende underkategorier. Her finner du også hvordan kommunen bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. Kommunens finansielle måltall ligger også her som siste avsnitt.

Hvordan fordeler tiltakene i planen seg utover organisasjonen. Oversikten innholder planen for hvordan kommunen organiserer de tjenestene vi skal levere. Her kan du også se hvor mange ansatte det er per tjenesteområde.

Hva er kommunens økonomiske rammebetingelser de neste fire årene, og hvordan planlegger vi å bruke handlingsrommet vårt. Oversikten inneholder obligatoriske tabeller vi er pålagt å ha gjennom kommunelovens budsjett- og regnskapsforskrift.