Handlings- og økonomiplan 2022-2025

RK100-print_logo-ligg-_hvit.png

6 Prisregulativ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10 Gebyrregulativ for byggesaksbehandlingen

 

Gebyrregulativet består av to deler: 1) Alminnelige bestemmelser og 2) gebyrdel.

 

Alminnelige bestemmelser

§ 1 Hjemmel og status Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1. Gebyrregulativet har status som forskrift.

§ 2 Gebyrgrunnlag Saksbehandling av tiltak og tilsyn i byggesaker etter plan- og bygningsloven, er grunnlaget for beregning av gebyr. 8 % av gebyret avsettes for tilsyn.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt og faktureringstidspunkt Gebyret beregnes når vedtak etter plan- og bygningsloven blir fattet. Gebyrsatsene som var gjeldende på det tidspunktet søknaden ble mottatt, benyttes for beregning av gebyret. Gebyret faktureres samtidig med at vedtak blir sendt til partene.

§ 4 Fakturamottaker og betalingstidspunkt Gebyret utstedes til tiltakshaver. Forfall blir angitt på faktura.

§ 5 Midlertidige bygninger For midlertidige bygninger betales fullt gebyr.

§ 6 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir gebyret redusert til 30 % av fullt gebyr.

§ 7 Klage på gebyr Gebyrregulativet har status som forskrift. Gebyrberegningen er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.

§ 8 Urimelig gebyr og søknad om reduksjon av gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette et passende lavere gebyr. Reduksjon av gebyr kan enten skje ved gebyrberegningen eller etter søknad fra tiltakshaver. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr, er et enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.