top of page

Stø kurs

Randaberg kommune la om kursen for 2023 for å bygge økonomisk bærekraft. Driftsnivået ble tatt ned med rundt tre prosent for økonomiplanperioden i hele organisasjonen. Nå holder vi stø kurs basert på en snuoperasjon.

 

Totalt har helse og velferd og oppvekst satt i verk tiltak for å effektivisere og omstille driften for 43 millioner. Denne omstillingen er krevende og tar tid. Helse og velferd jobber med omstilling ut fra demografi og økt behov for tjenester. Oppvekst planlegger for omstilling i skolesektoren fra skoleåret 2025-2026, der vi får kraftig reduksjon i elevtall på de laveste alderstrinnene.

 

For å holde stø kurs legger kommunedirektøren frem et forslag med nettodriftsresultat på 2,5% for 2024.

Sammen

Omstilling er krevende. For det første handler det om en kulturendring. Det er vi på god vei til å klare, gjennom myndiggjorte ledere som viser handlekraft og budsjettforståelse.

 

For det andre handler det om endret behov og omfang av tjenester, som også henger sammen med forventninger og demografi blant innbyggere. For å møte fremtiden må vi tenke og jobbe på helt nye måter.

 

Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet for helse og velferd innenfor teknologi med to satsinger gjennom økt satsing på medisineringsstøtte og eksternt responssenter for mottak, vurdering og videreformidling av anrop fra trygghetsalarmer. I tillegg foreslår kommunedirektøren å ta i bruk andre etasje på Landsbyhjemmet fra 2025 for å øke antall sykehjemsplasser med syv plasser.

 

Samtidig foreslår kommunedirektøren å videreføre satsingen på aldersvennlig samfunn i den grønne landsbyen, gjennom tett samarbeid mellom kommune, frivillighet, lag og foreninger og næringsliv.

 

I urolige tider

Rekordmange mennesker er drevet på flukt i Europa, Midtøsten og andre steder i verden. Klimautfordringene merkes gjennom mer nedbør og uvær med fornavn som «Hans». Økte renter og økt prisstigning utfordrer den private husholdning. Det samme gjelder for kommuneøkonomien.

 

Vi har dyrtid og økt inflasjon som merkes både på privathusholdningenog kommuneøkonomien.

 

Vi jobber målbevisst med å rigge organisasjonen for å bosette et omfang av flyktninger vi ikke har tatt imot noen gang. Vi forventer at Randaberg vil bli anmodet om å bosette minst 150 flyktninger i 2024.

Randaberg kommune har høy gjeld og derav høye renteutgifter. Fra 2021 til 2024 dobler vi renteutgiftene. Dette, sammen med en mer usikker fremtid med økt flyktningestrøm, dyrtid og økte demografiske behov gjør at vi er sårbare for økonomiske svingninger. For å møte fremtidens utfordringer jobber vi derfor målbevisst med en kommunaløkonomisk bærekraftsmodell der nedbetaling av gjeld er mål nr. 1, for å minske rentebelastningen.

 

Kommunedirektøren har stor tro på at det er mulig å fortsette omstillingen som kreves gjennom godt samarbeid mellom politikere og administrasjon, lag og organisasjoner, innbyggere og næringsliv. Vi har vist at vi har en organisasjon som er kreativ, fleksibel og klar for å være med på å finne gode løsninger på store oppgaver.

 

Arbeidet med Handlings- og økonomiplan for 2024 – 2027 er et solid lagarbeid. Tusen takk til alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte som jobber på dette laget. Sammen skaper vi den gode morgendagen i den grønne landsbyen!

 

Og med dette leverer kommunedirektøren forslag til handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 videre til de folkevalgte for ansvarlig prioriteringer og behandling - og med endelig vedtak i kommunestyret 14. desember

Randaberg kommune

7. november 2023

Anne Berit Berge Ims

Kommunedirektør

Lars H. Lassa Vedøy

Kommunalsjef økonomi

Stø kurs

 • Kun vekst i hjemmetjenesten og heldøgnsomsorgen

 • Riktig ressursbruk til rett tid på rett sted

 • Redusere lånegjeld

Sammen

 • Omstilling og forventinger

 • Mobilisere den enkelte sine egne ressurser

 • Frivillighet og næringsliv

I urolige tider

 • Klimaendringer

 • Dyrtid for både innbygger og kommune

 • Bosetting av flykninger

rosa.PNG

1. Vi har høy kvalitet på tjenestene våre

 • Det påvirker det økonomisk handlingsrommet vårt

 • Slik at vi må prioritere og ta ansvarlige valg for fremtiden

2. Tjenestene våre er dyre

 • Derfor har vi lavt netto driftsresultat

 • Derfor har vi lite penger på bok

3. Vi har investert mye i kvalitetsbygg

 • Derfor har vi høy gjeld

 • Derfor bruker vi mye penger på renter og avdrag

 • Derfor har vi lavt netto driftsresultat

 • Derfor har vi lite penger på bok

Handlingsromindeksen

"

Randaberg kommune har på KS sin handlingsromindikator for 2022 fått kategorien rød, som vil si begrenset økonomisk handlingsrom.

 

De viktigste forklaringene på dette er høy lånegjeld og et lavt disposisjonsfond. Utfordringen fremover for Randaberg blir både å få ned lånegjelden, samtidig som kommunen sørger for å ha en tilstrekkelig økonomisk buffer gjennom sitt disposisjonsfond.

 

Bent Høie

Statsforvalter i Rogaland

og randabergbu
 

Bent Høie - statsforvalter i Rogaland

Moderat handlingsrom

Avregnsa handlingsrom

Større grad av handlingsrom

Randaberg

Strand

Time

Gjesdal

Sandnes

Sola

Stavanger

Klepp

(Ny ekstern side åpnes)

1

Stø kurs

 • Kun vekst i hjemmetjenesten og heldøgnsomsorgen

 • Riktig ressursbruk til rett tid på rett sted

 • Redusere lånegjeld

piggy-2-vid.png

Rammereduksjon og merforbruk
= massiv omstilling

Randaberg kommune er i omstilling. Denne omstillingen er krevende og tar tid.

 

Totalt har Helse og velferd og Oppvekst satt i verk tiltak for å effektivisere og omstille driften for 43 millioner kroner.  Dette handler om kulturendring og om endret behov og omfang av tjenester som også henger sammen med forventninger og demografi. Under ser du omstillingen Helse og velferd og Oppvekst har hatt med et merforbruk fra 2022 og omstilling for 2023.

 

Helse og velferd jobber med omstilling ut fra demografi og økt behov for tjenester.  

 

Oppvekst planlegger for omstilling i skolesektoren fra skoleåret 2025-2026, der vi får kraftig reduksjon i elevtall på de laveste alderstrinnene.  

-8 313

-7 105

Oppvekst

-14 150

Helse og

velferd

-12 852

Totalt

-27 002

Reduksjon i rammen 2023  

Merforbruk 2022

-15 417

jente-hopper-gul.png

Kapasitet og behov for barnehageplasser

Arealkapasitet totalt sett i våre barnehager er god.

 

Legger vi befolkningsframskrivingens hovedalternativ til går, når vi et bunnivå i antall barn i barnehage i 2025. Selv med et perspektiv på 30 år mer enn nok kapasitet i framtiden.

Sammenhengen mellom kapasitet og behov for barnehageplasser i Randaberg kommune fra 2008 til 2015.
gutt-elev-peker-gul-vid.png

Kapasitet og behov for skoleplasser

Antall elever i grunnskolen i Randaberg har en topp i 2025, og så forventer vi en kraftig nedgang.

Her vil det kreves omstilling i framtiden for å ha riktig nivå på tjenesteleveransen. Vi har ikke behov for nye skolebygg i all overskuelig framtid.

image.png
dame-med-gult-headset-vid.png

Kapasitet og behov for institusjonsplasser

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan legger opp til at vi skal klare å tilby institusjonsplasser til 16 prosent av våre innbyggere over 80 år. I 2027 ligger det inne byggestart på nye plasser, men det er usikker hvor stort omfanget av denne utbyggingen er. Stiplet linje under er derfor kun en visualisering for å vise hvor mange plasser vi må bygge for å ha nok kapasitet fram til 2033.

image.png
ndr tattoo.png

Finansielle nøkkeltall

Våre finansielle nøkkeltall er vedtatt i økonomireglementets kapittel to. Tre av måltallene kan oppsummeres i kommunaløkonomisk bærekraftsmodell som du ser under.

 

Den øverste delen av denne modellen viser netto driftsresultat. Resultatet kan enten settes i fond, eller brukes til å betale for investeringene våre, slik at vi trenger å ta opp mindre lån. I figuren under viser de grønne punktene måltallet, og de blå resultatet i henhold til kommunedirektørens budsjettforslag. Dersom det blå punktet ligger utenfor den grønne firkanten har vi overgått målene våre.

 

Dersom du trykker på "Se mer" knappene, får du oppstillinger av historiske data, og data der vi sammenligner resultatet fra de siste to årene med våre nabokommuner. Du kan også velge andre tidspunkt i nedtrekksmenyen.

510 mill.

-28 mill.

349 mill.

21 mill.

4 mill.

856 mill.

Frie inntekter

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere frie inntekter med 856 millioner kroner. Dette inkluderer ikke integreringstilskudd.

 

Skatteanslaget for 2024 er 510 millioner kroner. Det er en 8,7 prosent mer enn revidert inntektsanslag for 2023, men bare 8,5 prosent mer enn 2022. I snitt gir det en økning per år på 4,2 prosent fra 2022 og vil være 108 prosent over landagjennomsnittet. Det fører igjen til at vi blir justert for inntektsutjevning med 28 millioner kroner for 2024. Rammetilskuddet dekker endringer i demografi og sentrale føringer, og er beregnet til 349 millioner kroner for 2024.

Randaberg kommune her eiendomsskatt på bolig, fritids- og næringseiendommer. Denne er i gjeldende handlings- og økonomiplan satt til 21 millioner kroner. Elleve millioner kroner av disse kommer fra boliger og fritidseiendommer. Ettersom vi har en høy andel innbyggere med behov for særlig ressurskrevende tjenester, får vi også fire millioner kroner i skjønnsmidler fra Staten.

Skatt

Inntekts-utjevning

Ramme-tilskudd

Eiendoms-skatt

Skjøns-tilskudd

Totalt

hjelm-vid.png

Investeringer

Kommunedirektøren foreslår å investere for 349 millioner kroner i løpet av fireårsperioden. Beløpet utgjør syv prosent av driftsinntektene, og er et lavt tall. Over halvparten av investeringene er tiltenkt utbedringer og gjenbruk av eksisterende eiendommer.

Nye prosjekter er i all hovedsak investeringer innenfor helsesektoren, samt investeringer i digitaliseringsprosjekter og teknologi. Kommunedirektøren har lagt opp til opptak av lån til finansiering av investeringer som tilsvarer 50 prosent av investeringsutgiftene i henhold til de finansielle måltallene i økonomireglementets kapittel 2.4.

114 mill.

68 mill.

68 mill.

99 mill.

2024

2025

2026

2027

image.png
image.png
image.png

Utbedringer

52 %

Nye prosjekter

46 %

Over halvparten av investeringene i perioden er utbedringer. Det betyr at vi tar utgangspunkt i det vi har og forbedrer det, slik at det er klart for fremtidens tjenesteproduksjon.

Nye prosjekter er først og fremst prosjekter innenfor funksjonsgruppen "Helse og velferd", men det er også en betydelig satsing på teknologi og digitalisering, slik at vi kan jobbe enda smartere i framtiden.

2

Sammen

 • Omstilling og forventinger

 • Mobilisere den enkelte sine egne ressurser

 • Frivillighet og næringsliv

sykepleier-vid.png

"

Beholde og rekruttere

Fra langt tilbake i tid og frem til i dag, har antallet personer i yrkesaktiv alder alltid økt. I motsetning til tidligere, vil veksten i antall eldre sammenfalle med en situasjon der antallet personer i yrkesaktiv alder stagnerer.

 

[NOU 2023:4 Tid for handling side 44]

Fremover kommer det til å bli enda mer fokus på å beholde fremfor å rekruttere.

Norges befolkning fordelt på aldersgrupper 1945-2040

Observert før 2022 og fremskrevet deretter

image.png
image.png
image.png

2040

2023

2004

1984

1945

1965

0

1 mill.

2 mill.

3 mill.

4 mill.

5 mill.

6 mill.

image.png
image.png

80 år +

67-79 år

18-66 år

0-17 år

Gunnar Bovin - Leder av Helsepersonellkommisjonen

"

Vi blir flere eldre, men ikke flere i arbeidsfør alder. Utfordringen fremover blir å skaffe nok folk.

 

Gunnar Bovin

Leder av

Helsepersonellkommisjonen

Andel av de sysselsatte som jobber innen helse- og omsorgstjenestene i EØS-landene. 2021

NOU 2023:4 Tid for handling

Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Statistikk fra Eurostat i figuren under viser at Norge er det landet som har den høyeste andelen av de sysselsatte innen helse- og omsorgstjenester. Andelen på 15 prosent er klart høyere enn EØS-snittet, som ligger i underkant av ti prosent, og den er også høyere enn våre skandinaviske naboland, som følger på plassene etter Norge og Nederland. Andelen i Norge er 0,3 prosentpoeng høyere enn i Nederland, 1,2 prosentpoeng høyere enn i Danmark og 1,8 prosentpoeng høyere enn i Sverige.

Norge

Nederland

Danmark

Sverige

Belgia

Finland

Tyskland

Island

Frankrike

Sveits

Portugal

EU27

Østerrike

Spania

Irland

Malta

Slovenia

Luxembourg

Slovenia

Tsjekkia

Italia

Litauen

Estland

Hellas

Kroatia

Polen

Ungarn

Latvia

Romania

Bulgaria

Kypros

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

Helse

Omsorg

Figuren under viser at Norge har den høyeste dekningen av sykepleiere per tusen innbyggere i EØS-området og at vi er blant landene med høyest dekning av leger per tusen innbyggere.

Lav andel leger, høy andel sykepleiere

NOR.png

Høy andel leger, høy andel sykepleiere

FIN.png
ISL.png
TYS.png
DEN.png
SWE.png
AUS.png
EU.png
POL.png

Lav andel leger, lav andel sykepleiere

(Ny ekstern side åpnes)

3

Urolige tider

 • Klimaendringer

 • Dyrtid for både innbygger og kommune

 • Bosetting av flykninger

AdobeStock_332199307.jpeg

Bosetting av flyktninger

Vi jobber målbevisst med å rigge organisasjonen for å bosette et omfang av flyktninger vi ikke har tatt imot noen gang. I 2022 bosatte vi 150 flyktninger. I 2023 skal vi bosette 160 flyktninger. Det ser ut til å bli 161 ved årets slutt. Vi forventer at Randaberg vil bli anmodet om å bosette minst 150 flyktninger i 2024. Det er derfor viktig å få folk ut i arbeid – og der jobber vi utrolig godt sammen med næringsliv og andre for å få dette til.

Gjenstår

36

Bosette

minst

150

Bosatt

125

Bosette

160

Bosatt

150

2022

2023

mål

Status

6. nov

2023

Ventet

anmod.

2024

Renter

Kommunens renteutgifter har mer enn doblet seg fra 2021 til 2024.

 

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet for renteutgifter med 8,1 millioner kroner, og for -inntekter med 3 millioner kroner - netto 5,1 millioner kroner, til totalt 37,3 millioner kroner. Bakgrunnen er renteøkningen i 2023. Kommunedirektøren legger til grunn at rentetoppen kommer i desember 2023, og at renten vi vil få de første rentereduksjonene siste halvår 2024 og videre en svak redusksjon utover i perioden. 

5 %

image.png
image.png

4 %

3 %

2 %

1%

0 %

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tre måneder NIBOR-renter 2020 - 2023

Tre måneder Forward NIBOR per 3. november 2023

bottom of page